Предна В момента Следва
DUA LIPA ONE KISS (FEAT. CALVIN HARRIS)

Power news

ЗАЕДНО В ЧАС | Какво ново за ученици и учители през учебната 2018/2019

ЗАЕДНО В ЧАС | Какво ново за ученици и учители през учебната 2018/2019

2016 г. беше знакова за българското образование. Новият училищен закон начерта нов етап от развитието му, въвеждайки нова философия, нови учебни програми и планове, изцяло нова логика на инспектиране, квалифициране на учителите и т.н. Още отначало беше ясно, че реформата не навсякъде ще мине по мед и масло. Подводни камъни изскачат постоянно, а справянето с тях изисква нови и нови промени в създадените за отрицателно време десетки подзаконови нормативни актове, изпълващи със съдържание новия закон. С поправки в поне четири наредби ще посрещнат новата 2018/19 учебна година родните училища. Какви са те и до какво ще доведат?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POWER FM СТАРТИРА КАМПАНИЯТА "ЗАЕДНО В ЧАС"! ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Улеснено кандидатстване

Най-много поправки МОН предлага в наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование. Проектът за промени предвижда например да отпадне изискването при кандидатстване за прием в пети и в осми клас да се представят копия на документи, като свидетелството за завършен етап на образование. Занапред тази информация ще се обменя служебно между институциите. Това облекчение ще важи и при преместване на ученик от едно училище в друго. Родителят ще подава само заявление в училището, в което желае да бъде записан ученикът. Директорите на двете училища ще се информират взаимно по служебен път, като документите - удостоверение за преместване и др., ще се изпращат служебно. Родителят ще бъде информиран в края на процедурата, без да се налага да посредничи в комуникацията между двамата директори.

Друга промяна е свързана с приема в първи клас. Критерият за уседналост остава и за следващата година, като най-голям брой точки за прием в училище ще получават тези ученици, които живеят най-близо до него (т.е. са в първа група от общо четири). Въвежда се обаче известно облекчение за родителите. Децата, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст вече са ученици в дадено училище, ще се разпределят в първа група независимо от адреса, на който са регистрирани. Така се гарантира, че братя и сестри ще учат в едно училище.

При утвърждаването на броя на паралелките в първи клас е заложен и специален ред на съгласуване със съответната община, когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището. Занапред преди утвърждаването на приема директорът (след съгласуване с финансиращия орган) задължително ще трябва да информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици от 1-ви до 7-и клас. Училищният директор ще трябва да информира РУО-то и за наличната материално-техническа база, както и за обезпечаването на полудневната организация на учебния ден преди обяд. Въз основа на тези данни шефът на РУО-то своевременно ще изразява становище по проекта на училищния план-прием, а при утвърждаването му директорът ще е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО-то. Това изискване се въвежда, за да се осигурят условия за качествено образование, обясниха от МОН.

Проектът урежда и случаите, когато ученици, завършили в други държави, искат да продължат образованието в българско училище. В случая се предлага успешно завършилите в чужбина клас, съответстващ на 4-ти или на 7-и клас в България, в годината на кандидатстване да могат да се приемат по държавния план-прием, като се уточнява начинът им на кандидатстване и балообразуването.

 

Отсрочка за преминаването към една смяна

Наредбата предвижда да отпадне и фиксираният срок до 2020-2021 г. за преминаване изцяло на едносменен режим във всички училища. Това се налага, тъй като не всички ще могат да изпълнят сегашния законов срок. Според промените всеки директор на училище ще трябва да разработи план и заедно с общината да определят кога полудневната организация на учебния ден ще започне да се осъществява преди обяд. До 15 декември 2018 г. всяка община ще трябва да представи на министъра на образованието плановете за утвърждаване.

 

Екскурзии - да, но не и през учебно време

Регламентират се още продължителността и времето за организиране на туристическите пътувания, които се провеждат във основа на договор между туроператор и директор под формата на детски лагери, екскурзионни летувания, походи, училища сред природата, ски ваканции и други екскурзии с образователна, културно-развлекателна и възпитателна цел. Те ще могат да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - за не повече от 3 учебни дни, за да не се отразява на качеството на обучението.

С въпросната наредба се променя и наредба 11 за оценяването на резултатите от обучението на учениците. В нея се премахва изискването за съхранение на класните и на контролните работи от учителя и се предвижда предоставянето им на ученика с цел обратна връзка към родителите. В наредбата се появяват и текстове, регламентиращи видеонаблюдението по време на националните външни оценявания и матурите с цел предотвратяване на преписванията. Записано е, че право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно ниво ще имат длъжностните лица, определени със заповед съответно на министъра на образованието и науката, началника на регионалното управление на образованието и на директора на училището. Училищата ще трябва да поставят табели, информиращи за камерите, а записите от тях ще се съхраняват до 2 месеца след приключване на изпитите, след което ще се унищожават.

 

Срещу бумащината

Промените в наредба 5 за общообразователната подготовка целят да намалят административната тежест на учителите и да подпомогнат процеса на изготвянето на годишното тематично разпределение. Това е разпределението на темите в урочни единици по учебни седмици за всеки от учебните срокове, включващо очакваните резултати за всяка урочна единица и използваните методи при работа. Поправките се отнасят до съдържанието, изготвянето и утвърждаването на въпросното годишното тематично разпределение, което всеки педагог прави. Създава се нов текст, отнасящ се до годишното тематично разпределение за придобиване на разширена или на допълнителната подготовка, който уеднаквява изискванията за въпросните разпределения за различните видове подготовка.

Що се отнася до бумащината в системата, промените с цел олекотяване на учителите откъм излишни административни задължения няма да приключат с тази наредба. Наскоро от Съюза на работодателите в системата на народната просвета обявиха, че подготвят становище за намаляване на административната тежест в училище. За целта в момента се събират мнения и предложения, които ще бъдат представени на МОН. "Целта ни е да оптимизираме цялата вътрешноучилищна стратегическа и планова документация, така че да останат онези дейности, които реално се случват и е добре да се случват в една образователна институция", заяви председателят на Съюза на работодателите в просветата Надежда Николчева пред БНР. По думите й в момента половината неща са измислени, а другата половина няма време да се случат.

 

В часа на класа

Електронното управление и медийната грамотност влизат като теми, които ще се преподават в часа на класа. Това пък предвиждат промени в наредбата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Според сегашните изисквания в часа на класа се изучават около 10 теми - патриотично възпитание, толерантност, финансова грамотност, военно обучение, безопасност на движението по пътищата, превенция на насилието и гнева, кариерно ориентиране, превенция и противодействие на корупцията и др. Занапред към тях се добавя и новата "електронно управление и медийна грамотност". Заложено е учениците да разсъждават по тези въпроси по един час на година между 4-ти и 7-и клас, по един час в девети и десети клас и по 4 часа на година в 11-и клас.

Според сегашния вариант на проекта учениците в първия гимназиален етап на средната степен трябва разбират правата на човека като рамка, която може да служи за борба с несправедливостите. Занапред тук се добавят темите за корупцията, дискриминацията, неравноправието, както и принципите и целите на електронното управление. Учениците в прогимназията и занапред ще се запознават с принципите за разделение на властите и за върховенството на закона и ще трябва да могат да дават примери за тяхното следване и нарушаване, като новото тук е, че добавят темите за авторитаризма и корупция.

В наредбата се предлагат и промени при разпределението на часовете, посветени на безопасността на движението по пътищата. Ако досега тази тема се е преподавала само от 1-ви до 7-и клас (16 часа на година в първи клас, по 8 ч. годишно във 2-ри и 3-ти клас и по 6 часа на година между 4-ти и 7-и клас), то от новата 2018/19 г. е планирано тя да се дискутира и с по-големите ученици - за първолаците часовете стават 9 на година, между 2-4 клас - по 6 ч. на година, между 5-7 клас - по 5 ч., 8-10 клас - по 4 ч. годишно, а в 11-и и 12- клас - по 1 час на година.

 

За седмокласници

След като през 2016/17 г. по нови учебни програми започнаха да учат първолаците и петокласниците, а през 2017/18 - и учениците от втори, шести и осми клас, през наближаващата 2018/19 г. нови учебници ще има за учениците в трети, седми и девети клас. Сайтът marica.bg например съобщи, че в учебника по български език и учебната тетрадка на издателство "Анубис" ще присъства откъс от „Калуня-каля“ на Георги Божинов. В учебника за седмокласници ще бъде включен и откъс от „Урания“ - един от малко познатите романи на Блага Димитрова. За по-големите ученици от издателството са се спрели на „Бабо, разкажи ми спомен“ от Ивинела Самуилова. Откъс от книгата ще присъства в учебника по български език за 9-и клас.

Седмокласниците вече следва да знаят, че годината за тях ще приключи 2 седмици по-късно - в края на юни вместо в средата му. Съответно се изместват и изпитите им по български и математика. Националното външно оценяване по БЕЛ е планирано на 17 юни 2019 г., а по втория предмет - на 19 юни. Новости има и в самите изпити - те ще са върху съдържанието от 5-и до 7-и клас с изключение на частта по литература - творбите ще са само от изучаваните в седми клас. Резултатите от НВО няма да се вписват като текущи оценки, а ще се регистрират в свидетелството за основно образование. Изпитите в края на 7-и клас освен това ще започват в 9 ч. вместо в 10 ч.

Бъдеще

От МОН обявиха, че планират изцяло нова наредба за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти, която да облекчи атестационните форми за учителите. В нея са планирани и текстове, които да регламентират контрола над квалификационните форми на учителите, тъй като редица учители сигнализират за обучения, които се оказват чисто формални. Очаква се в МОН да бъдат създадени екипи за контрол. По думите на министъра може да се въведе и потребителски контрол, т.е. оценяване на степента на удовлетвореност на самите учители от квалификационния курс, на който са се обучавали. Още облекчаване на административните процедури ще има и в наредбата за приобщаващото образование, в която електронните досиета на всеки ученик би трябвало да заменят големите папки.

Източник: Segabg.com

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация