Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Power news

Община Созопол с осем проекта по програмата за трансгранично сътрудничество

Община Созопол с осем проекта по програмата за трансгранично сътрудничество

Общинските съветници одобриха на днешната сесия осем проектни предложения, с които Община Созопол ще кандидатства по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.

Разработването  и кандидатстването с проектите цели да бъдат привлечени европейски средства за подпомагане на развитието на туризма в общината и в региона. Проектните предложения са по две основни мерки: „Околна среда” и „Устойчив туризъм”, като целта е да се повиши качеството на туризма и предлаганите туристически услуги,както и тяхното разнообразяване. Проектите са насочени към опазване на околната среда, опазване на природни,културни и исторически обекти на територията на трансграничния регион.

НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец  подготвя проектно предложение „Общества и традиции без граници” в партньорство с Община Алпулу, Република Турция. С тази община от Турция, Община Созопол вече има успешно реализиран проект, по който бе извършен ремонт на Здравната служба в Черноморец, а вторият етаж на сгпрадата бе предоставен за ЦСРИ.

 Основна цел на проекта е осигуряване на съвременни условия за достъп на гражданите, подходящи условия в репетиционни и зали с обществено предназначение, в които да се развиват и нови дейности. Предвижда се закупуване на столове за кино салон, оборудване и обзавеждане на помещения за съхранение на ценни автентични фолклорни костюми, зали от първостепенна важност  / библиотека и репетиционни/ в читалището на град Черноморец.

 Общински културен институт „Музеен център”  гр. Созопол  кандидатства с проектно предложение в партньорство с Директорат на музеите в гр. Одрин. В продължение на вече реализирани проекти за строителство, ремонт и реконструкция на две емблематични къщи за гр. Созопол („Тракийски хан” – сега Етнографски музей и „Център за занаяти”- бивша данъчна служба) предстои да финансираме обзавеждането на тези сгради и създаването на нова етнографска експозиция. Общият бюджет на проекта е до 120 000 евро. С този партньор Община Созопол вече има успешно реализиран проект,по който бе ремонтирана Ритуалната зала и бе създадена много ценна етнографска експозиция „Сватбатата”.

Община Созопол подготвя проектно предложение "Общини, училища и НПО за устойчиво използване и управление на възобновяеми енергийни източници в общини Созопол и Селиолу". Съгласно изискванията на програмата в подготовката за кандидатстване и изпълнение на проекта се предвижда Водещ партньор да бъде Сдружение „Равновесие”. Проектът има за цел изграждане на инсталация и монтаж на соларни панели на сградата на СОУ „Кирил и Методий” гр. Созопол. Изграждането на инсталацията ще осигури затопляне на водата в плувния басейн и сградата на Училището.

Община Созопол кандидатства с проектно предложение „Опазване на природно богатство - основa за развитие на туризма в трансграничния регион”,който ще се реализира съвместно с Каймакамството на Селиолу, като партньор с опит в съвместни проекти с Община Тунджа и Община Хасково.  Общият бюджет на проекта е до 500 000 евро. Изграждането и развитието на такъв обект е от особена важност, както за местното население, така и за многобройните туристи, посещаващи гр. Созопол и обкръжаващите го селища и курорти. На база на изготвен проект за Общински лесопарк „Света Марина” етап III ще бъдат изградени пешеходна туристическа алея,приключенска въжена градина за катерене, ритъм трасе за велосипедисти и зона за отдих.

Община Созопол подготвя проектно предложение „Созопол и Селиолу за превенция на риска и защита на населението”.Проектът има за цел да се извърши ремонт и реконструкция на сградата на Пожарна служба – Созопол, да се закупят специализирани облекла за всички доброволци, да се достави специализиран автомобил, лодка и минимално необходимото оборудване за дейността на доброволното формирование, да се проведат необходимите обучения на всички доброволци. Общият бюджет на проекта е до 600 000 евро.  Проектът е в изпълнение на Стратегията  за  развитие  на  доброволните  формирования  и ролята им за   защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации  в  Република България за периода 2012 – 2020 год., отговорност на местната власт е насърчаване и развитие на гражданските инициативи за създаване на доброволни формирования.

Сдружение „Черно море – Странджа“  кандидатства с проектно предложение „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”.  По проекта са предвижда изпълнението на консервационни и реставрационни работи достъпна среда на обект: „Сегмент от крепостна система на Резерват „Античен град Аполония“.

Фондация „Приморско – 2004“ кандидатства с проектно предложение „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”.   По проекта са предвижда изпълнението на консервационни и реставрационни работи на обект: „Епископска резиденция и светилище – Южна укрепителна система“.

Сдружение Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ кандидатства с проектно предложение „Културното наследство и културна идентичност на народите в Югоизточна Европа.   По проекта са предвижда изпълнението на консервация,  реставрация и осигуряване на достъпна среда на Средновековна църква „Св. Николай Чудотворец“ в Археологически резерват  „Античен град Аполония“. 

Общинските съветници одобриха на днешната сесия осем проектни предложения, с които Община Созопол ще кандидатства по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.

Разработването  и кандидатстването с проектите цели да бъдат привлечени европейски средства за подпомагане на развитието на туризма в общината и в региона. Проектните предложения са по две основни мерки: „Околна среда” и „Устойчив туризъм”, като целта е да се повиши качеството на туризма и предлаганите туристически услуги,както и тяхното разнообразяване. Проектите са насочени към опазване на околната среда, опазване на природни,културни и исторически обекти на територията на трансграничния регион.

НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец  подготвя проектно предложение „Общества и традиции без граници” в партньорство с Община Алпулу, Република Турция. С тази община от Турция, Община Созопол вече има успешно реализиран проект, по който бе извършен ремонт на Здравната служба в Черноморец, а вторият етаж на сгпрадата бе предоставен за ЦСРИ.

 Основна цел на проекта е осигуряване на съвременни условия за достъп на гражданите, подходящи условия в репетиционни и зали с обществено предназначение, в които да се развиват и нови дейности. Предвижда се закупуване на столове за кино салон, оборудване и обзавеждане на помещения за съхранение на ценни автентични фолклорни костюми, зали от първостепенна важност  / библиотека и репетиционни/ в читалището на град Черноморец.

 Общински културен институт „Музеен център”  гр. Созопол  кандидатства с проектно предложение в партньорство с Директорат на музеите в гр. Одрин. В продължение на вече реализирани проекти за строителство, ремонт и реконструкция на две емблематични къщи за гр. Созопол („Тракийски хан” – сега Етнографски музей и „Център за занаяти”- бивша данъчна служба) предстои да финансираме обзавеждането на тези сгради и създаването на нова етнографска експозиция. Общият бюджет на проекта е до 120 000 евро. С този партньор Община Созопол вече има успешно реализиран проект,по който бе ремонтирана Ритуалната зала и бе създадена много ценна етнографска експозиция „Сватбатата”.

Община Созопол подготвя проектно предложение "Общини, училища и НПО за устойчиво използване и управление на възобновяеми енергийни източници в общини Созопол и Селиолу". Съгласно изискванията на програмата в подготовката за кандидатстване и изпълнение на проекта се предвижда Водещ партньор да бъде Сдружение „Равновесие”. Проектът има за цел изграждане на инсталация и монтаж на соларни панели на сградата на СОУ „Кирил и Методий” гр. Созопол. Изграждането на инсталацията ще осигури затопляне на водата в плувния басейн и сградата на Училището.

Община Созопол кандидатства с проектно предложение „Опазване на природно богатство - основa за развитие на туризма в трансграничния регион”,който ще се реализира съвместно с Каймакамството на Селиолу, като партньор с опит в съвместни проекти с Община Тунджа и Община Хасково.  Общият бюджет на проекта е до 500 000 евро. Изграждането и развитието на такъв обект е от особена важност, както за местното население, така и за многобройните туристи, посещаващи гр. Созопол и обкръжаващите го селища и курорти. На база на изготвен проект за Общински лесопарк „Света Марина” етап III ще бъдат изградени пешеходна туристическа алея,приключенска въжена градина за катерене, ритъм трасе за велосипедисти и зона за отдих.

Община Созопол подготвя проектно предложение „Созопол и Селиолу за превенция на риска и защита на населението”.Проектът има за цел да се извърши ремонт и реконструкция на сградата на Пожарна служба – Созопол, да се закупят специализирани облекла за всички доброволци, да се достави специализиран автомобил, лодка и минимално необходимото оборудване за дейността на доброволното формирование, да се проведат необходимите обучения на всички доброволци. Общият бюджет на проекта е до 600 000 евро.  Проектът е в изпълнение на Стратегията  за  развитие  на  доброволните  формирования  и ролята им за   защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации  в  Република България за периода 2012 – 2020 год., отговорност на местната власт е насърчаване и развитие на гражданските инициативи за създаване на доброволни формирования.

Сдружение „Черно море – Странджа“  кандидатства с проектно предложение „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”.  По проекта са предвижда изпълнението на консервационни и реставрационни работи достъпна среда на обект: „Сегмент от крепостна система на Резерват „Античен град Аполония“.

Фондация „Приморско – 2004“ кандидатства с проектно предложение „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”.   По проекта са предвижда изпълнението на консервационни и реставрационни работи на обект: „Епископска резиденция и светилище – Южна укрепителна система“.

Сдружение Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ кандидатства с проектно предложение „Културното наследство и културна идентичност на народите в Югоизточна Европа.   По проекта са предвижда изпълнението на консервация,  реставрация и осигуряване на достъпна среда на Средновековна църква „Св. Николай Чудотворец“ в Археологически резерват  „Античен град Аполония“. Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация