Предна В момента Следва
BOB MARLEY, FISHER JAMMING (REMIX)

Новини Царево

В петък ще заседава местният парламент на Царево

В петък ще заседава местният парламент на Царево

На 29.03.2019год. /петък/ от 9:00ч в заседателната зала на НЧ "Г. Кондолов-1914" гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет Царево, при следния 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Питания.
2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914” и закупуване на оборудване”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 848/01.03.2019 год./
3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Подобряване на техническото оборудване в ДСП Царево и ДСП Ахтопол, Община Царево” към Фонд „Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика“ /ДЗ № 856/14.03.2019 год./
4. Предложение от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Кирчо Ангелов от с. Кости“ /ДЗ № 850/05.03.2019 год./
5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2019 год. до края на учебната 2018/2019 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Ахтопол“ /ДЗ № 864/18.03.2019 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год.“ /ДЗ № 847/28.02.2019 год./
7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 839/14.02.2019 год./
8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на Общински съвет-Царево Даниел Скулиев за периода 01.10.2018 год. – 31.12.2018 год.“ /ДЗ № 840/14.02.2019 год./
9. Докладна записка от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – ЦАРЕВО” ЕООД към 31.12.2018 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията” /ДЗ № 855/12.03.2019 год./
10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.” /ДЗ № 836/08.02.2019 год./
11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год.” /ДЗ № 859/18.03.2019 год./
12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на части от нежилищни сгради – публична общинска собственост – в с. Резово и с. Велика“ /ДЗ № 869/20.03.2019 год./
13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от три години на помещение с площ от 30 кв.м. – за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.3 по КК на с. Варвара, който се намира в имот - публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год.“ /ДЗ № 870/20.03.2019 год./
14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 8 кв.м. – за офис, разположено на първи етаж в сграда с идентификатор 00878.501.224.1, построена в ПИ № 00878.501.224 по КК на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 29/07.02.2006 год.“ /ДЗ № 860/18.03.2019 год./
15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под аренда за срок от 10 години на общински имоти в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 872/22.03.2019 год./
16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Продажба на ПИ № 48619.505.349 по КК на гр. Царево по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 837/11.02.2019 год./
17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.289 по КККР на гр. Царево” /ДЗ № 854/12.03.2019 год./
18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ № 48619.19.1, ПИ № 48619.19.966, ПИ № 48619.19.980 и ПИ № 48619.19.981 по КККР на гр. Царево, м. „Найденови каби”, Община Царево” /ДЗ № 844/20.02.2019 год./
19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ № 44094.501.38 (УПИ XII, кв. 18) по КККР на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 845/20.02.2019 год./
20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова водна камера на напорен резервоар с обем V=2500 m3 ПИ с идентификатор 44094.13.905 по КК на с. Лозенец, общ. Царево до разпределителна мрежа на гр. Царево” – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ” /ДЗ № 862/18.03.2019 год./
21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 398 от протокол № 24/24.08.2018 год. на ОбС Царево, изменено с Решение № 433 от протокол № 26/20.12.2018 год. на ОбС Царево за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет” /ДЗ № 873/22.03.2019 год./
22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 463/Протокол № 27/30.01.2019 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 857/18.03.2019 год./
23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Корекция на Решение № 451/Протокол № 26/20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 861/18.03.2019 год./
24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Отмяна на Решение № 416/Протокол № 24/24.08.2019 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 866/19.03.2019 год./
25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо“ /ДЗ № 823/21.01.2019 год./
26. Предложение от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 842/20.02.2019 год./
27. Предложение от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Царево“ /ДЗ № 843/20.02.2019 год./
28. Предложение от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево” /ДЗ № 849/05.03.2019 год./
29. Предложение от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 863/18.03.2019 год./Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация