Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Новини Царево

Отнети лицензи на риболовци по Южното Черноморие

Отнети лицензи на риболовци по Южното Черноморие

От Рибарско сдружение - Царево и Рибарската кооперация в Ахтопол днес изпращат възражение до всички компетентни институции срещу действията на ИАРА. Снощи същото сториха  от Рибарско сдружение - Приморско.

Причината е в отнемането на лицензите им за риболов от ИАРА. Само в община Царево отнетите лицензии са 44. В Китен от около 40 риболовни лодки без лизенз остават 35! Това е станало с персонални заповеди, които всеки от рибарите е получил без предупреждение. Поводът е декларирането на нулев улов в две поредни години. Писмата от ИАРА се позовават на Закона  за рибарството и аквакултурите. Позоваването е  на

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 65 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов и/или специалното разрешително за улов на квотиран вид риба:

2. притежателят на разрешителното не изпълнява разпоредбата на чл. 20;

3. е деклариран нулев улов.

Рибарите твърдят, че изобщо не са подавали такива декларации, защото те се правят на базата на риболовни дневници, а те са отменени от края на 2015г.

Проверяваме:

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.

(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на влязъл в сила план за статистически извадки в съответствие с правото на Европейския съюз. (11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2015 г.)

Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра вписват в декларация, неразделна част от плана по ал. 10, данните за улова/разтоварванията за предходния месец по видове и количества. Декларацията се предава в ИАРА до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Въпреки, че това изискване отпадна от закона, остана поднормативен акт, който (като че ли) продължава да задължава рибарите да описват хваната и продадена риба, за да се направи статистика на видовете и количествата в морето.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 102 от 2015 г.)

§ 10. (1) До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

(2) На лице, което не представи декларация за произход в нарушение на ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.

(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават по реда на чл. 91.

Статистически данни за улова се подават от търговците на риба, въведени с Регламент №1224/2009 на ЕО. Препоръките на ЕС са нещо, което не е отчетено. За сметка на това ДВЕ години след влизане в сила на промените в Закона за рибарство и аквакултури в България, риболовците получават от ИАРА неподписани въпросници с цел създаване на въпросната статистика. Въобще убягва фактът, че дори в отлежалата преходната разпоредба се говори за ГЛОБИ, но не и за отнемане на лицензии.

Рибарите смятат, че според Закона за рибарство непопълването на дневник отнема 3 точки от правоспособността им. А за да се вземе лиценза са нужни нарушения за 90 точки. Всеки един от тях ще подаде самостоятелна жалба в съда срещу издадената заповед.

Подкрепа получават от  кмета на Царево – инж. Георги Лапчев и Председателя  на Общински съвет – Царево, г-н Скулиев.

И още: В Регламента за изпълнение (ЕС) №404/2011г за определяне подробни правила в рибарството на Европейския съюз е постановено от Европейската комисия :

”Без да се засягат специалните правилариболовните кораби на ЕС с обща дължина под 10 метра, които извършват риболов единствено в териториалните води на своите държави-членки, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ от задължението да притежават разрешение за риболов”.

Тоест, навсякъде в Европа може да имаш малка лодка, с която да ловиш риба, но не и у нас. Тук рибата трябва да е прошнурована, описана и всеки паламуд – в статистиката. Независимо дали я продаваш, лизенз плащаш. Всъщност, статистиката трябва да е съставена от администрацията на ИАРА, но е трудоемко.

Още един повод за размисъл: ЕС задължава всяка страна-членка да води списък на риболовните кораби. Те са обединени по мощност и брутен тонаж общо за съответната страна. Тази сумарна „квота” не може да бъде увеличена. Бруто-тонаж толкова и еди какви си мощности. От тези цифри не се бяга. Мощностите се раздават единствено чрез назначаване на държавна Комисия. Мощности не могат да бъдат продавани. Ако някой иска да регистрира нов голям кораб, няма откъде да „вземе”мощност, за да го направи. Най-лесният начин е подобни мощности да се обират от „дребните” риболовци.  Периодически.  При предходното отнемане на лицензии от малки лодки числото им беше около 400.  Само 50 от тях обжалваха по съдебен път. Всички до един спечелиха делата.

Рибарите обещават символичен протест на Никулден, когато ще закачат лентички на реверите си. Ако обаче реакции от страна на държавата няма, казват, че ще блокират главния сухоземен  път №99 Бургас- Резово – с лодки. Нищо повече от Параграф 22 - дребните риби срещу акулите в закона...

  

 

  

 

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация