Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Power news

Бюджет 2018 – инвестиции в образование, индустриални зони и социални центрове

Бюджет 2018 – инвестиции в образование, индустриални зони и социални центрове

Днес кметът Димитър Николов и заместниците му представиха пред журналисти рамката на Проектобюджет 2018, който предстои да бъде гласуван от местния парламент. Той е балансиран и направен така, че да обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Бургас.

Бюджет 2018 продължава и надгражда тенденцията за инвестиции в образованието, доизграждането на инфраструктура в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижа за социално уязвимите наши съграждани.

Макрорамката на проектобюджет 2018 е 248 671 410 лв.

Капиталовата програма е в размер на 62 101 655 лв.

 

ПРИОРИТЕТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

 

* Продължава изграждането на детски градини. През 2018 врати ще отворят:

 

- Новата екологична и иновативна детска градина "Пинокио" в Районен център "Меден рудник" с капацитет 120 деца;

- Филиал на ДГ "Х. Кр. Андерсен" в комплекс "Лазур", след основен ремонт - капацитет 120 деца.

- Започва изграждането на нова детска градина в квартал "Черно море".

 

* Община Бургас е и единствената, която изгражда нови училища:

 

- Продължава строителството на училище в квартал Горно Езерово.

- През 2018 ще отвори врати най- новото професионално училище в България - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Системен програмист" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. В учебните програми да бъде заложено учениците да придобият знания и умения за обектно ориентирано програмиране, в области като разработване на софтуер и уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране.

- Продължава обновяването на материалната база на професионалните училища - Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"; Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров"; Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"; Професионална гимназия по транспорт; Професионална търговска гимназия. Ще бъдат построени три физкултурни салона и ще бъде обновена базата за професионална подготовка на шестте гимназии.

 

* Община Бургас инвестира и във висшето образование:

 

- През 2018 г. ще отвори врати филиал на Националната художествена академия, като Община Бургас ще подпомогне преустройството на помещенията за нуждите на филиала, който ще се помещава в Магазия 1 на пристанището. До няколко дни, съвместно с ръководството на академията, ще бъдат обявени специалностите, които ще бъдат открити в Бургас и за които ще може да се кандидатства още тази година. Откриването на филиала на НХА ще е съпроводено от серия съпътстващи събития, които ще стартират още през февруари с изложба "70 години специалност Плакат и визуална комуникация".

 

- Продължават инвестициите в строителството и оборудването на сградата на Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас. За последните две години Община Бургас е осигурила близо 4,5 милиона лева за сградата, като част от средствата са от продажбата на медицинския център в "Меден рудник". Община Бургас получи подкрепа от всички нива - общински съветници и народни представители за осъществяването на тази идея. За 2018 г. са заложени 600 000 лв. за доизграждането и оборудване на факултета. Строителството на корпуса е на финален етап, продължава подготовката на процедурата по акредитация. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ

 

През 2018 г. акцент ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства.  От тази година Общината предоставя допълнителни стимули за сертифицирани инвеститори. Освен бързо административно обслужване, те ще заплащат и намалени такси за  всички технически услуги.

 

- Развитието на индустриалните зони е процес, на който Община Бургас постави началото през 2009 г. със създаването на Индустриален и логистичен парк - Бургас.  До този момент са изградени улици, локално пътно платно, улично осветление, противопожарни хидранти, улични канализационни мрежи за битови и дъждовни води, водопроводи,  електро-преносни съоръжения, трафопостове.

Общата площ на зоната е 240 дка, като към момента 80% от капацитета й е запълнен. В зоната вече има  над 30  инвеститора, повечето от които в момента строят базите си. Част от тях ще открият производствата си през 2018 година. 

В процес на строителство са производствени бази за хидравлични компоненти, пропан - бутан, метални изделия, месни продукти, хлебни изделия, изработване на сувенири и др. Заявен е и инвестиционен интерес за производство на части за железопътната индустрия и автомобилостроенето.

Общият размер на привлечените инвестиции  в зоната  надхвърля 80 млн. лева и се очаква да бъдат разкрити над 800 нови работни места.

 

- Изчерпването на капацитета на зоните наложи да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018г. стартира  ФАЗА 2  на Индустриалния парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще  даде възможност да се търсят големи инвеститори.

През изминалата година бяха изпълнени ключови инфраструктурни проекти за Бургас, какъвто е изграждането на ул. "Крайезерна". Така е осигурена пряка връзка между Индустриален и логистичен парк - Бургас фаза 1 и фаза 2 с магистрала Тракия.

 

- Индустриална зона Българово е другата зона, където ще бъдат вложени средства за изграждане на инфраструктура.  Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании - италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция.  Заявените инвестиции са в размер на  18 млн. лв. Ще бъдат разкрити над 130 работни места.  През 2018 г. ще бъде доизградена довеждащата инфраструктура, подземните комуникации, канално-помпена станция с тласкател.

 

 

- През годината ще бъде осигурена довеждаща инфраструктура и  до индустриални терени, посока кв. Ветрен, където има заявени инвестиционни намерения.

 

 

ПРИОРИТЕТИ В "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

 

I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

1. Стартира нова програма за цялостно модернизиране на онкодиспансера.

Тя включва:

-  проектиране на  строителство на сградата за Протонно емисионен томограф за прецизна ранна диагностика на туморни клетки и ранна терапия

- закупуване на 6 D маса за радиохирургия

- проектиране и оборудване на Отделение по брахитерапия

- изготвяне на проект за строителството на нова Болница за химиотерапия към "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД на мястото на старото инфекциозно отделение.

 

2. Преместване дейността на "Медицински център 3-Бургас" ЕООД, заедно със Звено "Спортна медицина", в центъра на града - Медицински център 2 и подобряване условията за диагностика, лечение и рехабилитация.

 

3. Осъществяване на дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на "Диагностично-консултативен 1-Бургас" ЕООД и "Диагностично-консултативен 2-Бургас" ЕООД със средства от Национален доверителен екофонд.

 

4. Продължава финансирането на програма Инвитро, дофинансирането на МБАЛ Бургас, както и на кожно- венерическия диспансер към МБАЛ.

 

2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

- Разкриване на пет нови социални центъра по Оперативна програма "Региони в растеж"

- Разкриване на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания в Минерални бани

- Устойчивост на услуги в домашна среда "лична асистенция", рехабилитация, социални дейности.

 

3. СПОРТ

 

- Продължава строежът на Зала "Арена Бургас"

- Обновяване на спортните игрища в к-с "Изгрев"

- Провеждане на Европейско първенство по ветроходство

- Приоритет продължава да бъде подпомагането на детско-юношеските школи в града

- Въвеждане в експлоатация на покрит плувен басейн в к-с "Славейков".

 

"ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА"

 

- Стартира изпълнението на проектите по приоритет "Енергийна ефективност в административни и многофамилни сгради"- започва санирането на 10 многофамилни сгради, част от които паметници на културата на улиците "Александровска" и "Богориди", както и проект за обновяване и мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Бургас.

 

 

- През 2018 г. ще стартира и изпълнението на проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", включващ реконструкция с изграждане на бърз автобусен коридор на бул. "Демокрация" и въвеждане на система за интелигентно управление на светофари.

 

 

- Проект "Създаване на  условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца". Проектът включва изграждане и оборудване на два дневни центъра за деца с увреждания, преходно и наблюдавано жилище за деца и младежи, Център за обществена подкрепа за деца и семейства, с което ще се разшири кръга от социални услуги, предоставяни на територията на общината.

 

ОКОЛНА СРЕДА

 

Основен акцент в инвестициите през 2018 г. е подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците на територията на община Бургас чрез реализацията на няколко ключови проекта:

 

- Продължава изграждането на системата от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци.

 

- През 2018 г. стартира проектиране и изграждане на система за анаеробно третиране на предварително разделно събрани биоразградими отпадъци, финансирана по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. в изпълнение на целите на Общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата депонирани отпадъци.

 

- Предвидени са средства за надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на Регионално депо за твърди битови отпадъци - Братово - Запад.

 

- Продължават инвестициите в техническа инфраструктура по изграждане на водоснабдителни канализационни мрежи на територията на Община Бургас: Изпълнение на интегрирани проекти за ВиК мрежи в гр. Българово и кварталите Рудник и Черно море, финансирани чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

 

- Стартира изпълнението на проект за реконструкция на мрежа за минерална вода в кв. Минерални бани, финансиран със средства на Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма Минерални води.

 

Строителство, инфраструктура:

 

- До лятото на 2018 г. ще бъде напълно обновена улица "Богориди", както и няколко от по- малките улици, перпендикулярни на нея, между които улиците "Лермонтов" и  "Фотинов", "Възраждане", "Отец Паисий", "Шипка", "Успенска", "Гео Милев", "Иларион Макариополски", "Граф Игнатиев".

 

- Продължава програма за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки на територията на цялата община.

 

- Продължават дейностите по укрепване на свлачището в кв. Сарафово. Финализирането им ще даде възможност за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея /велоалея/ между Бургас и квартал Сарафово.

 

- През 2018 г. ще бъде изцяло обновено уличното осветление в комплекс "Изгрев". Ще стартира подготовката на проекти за ново улично осветление и за останалите комплекси.

 

* Програма за ремонт на вътрешно квартални улици и изграждането на паркоместа. Сред тях са:

 

- Цялостна реконструкция на улица "Струга".

 

- Цялостен ремонт на I- ви етап от ул. "Димитър Димов".

 

- Стартиране на II- ри етап от изграждане на улица в районен център Меден рудник.

 

- Изграждане на нова подпорна стена, която да укрепи района до т.нар. небостъргач в "Меден рудник" - с паркинг и обслужваща улица.

 

- Възстановяване на настилки в квартал Банево.

 

- Продължава ремонтирането на ул. "Ангел Димитров" и ул. "Брацигово" в кв. Сарафово.

 

- Ремонт на улицата зад "Лайф хоститал" в к-с "Изгрев".

 

- Ремонт на ул. "Мария Луиза" и ул. "Пробуда".

 

- Обновяване на градската среда до училище "Братя Миладинови" с осигуряване на 130 нови паркоместа.

 

- В к-с "Възраждане" ще бъдат осигурени над 100 нови паркоместа до булевард "Мария Луиза".

 

- Изграждане на нови 50 паркоместа в улиците перпендикулярни на ул. Фердинандова.

 

- Изграждане на нови паркинги до бл. 16 и бл. 19 в к-с "Лазур".

 

- Изграждане на нови паркинги до бл. 71 и бл. 72 к-с Лазур.

 

- Изграждане на нови паркоместа до бл. 17,бл. 18, бл. 119 в к-с "Славейков".

 

- Изграждане на паркинг зад Химическия техникум в к-с "Изгрев".

 

 

2018 - та година е година, наситена с изключително престижни за Бургас събития:

 

Председателство на България на Съвета на ЕС

Бургас ще бъде домакин на няколко събития в рамките на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС:

- Изнесено заседание на КОРЕПЕР I (Комитет на постоянните представители на страните - членове), планирано през м. май 2018г.

- Европейски морски ден - най-голямото годишно събитие на Европейската морска общност, организирано в партньорство с Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия и Министерство на транспорта (31 май - 1 юни). Събитието събира над 900 представители на институции, организации и бизнес, ангажирани с проблемите на устойчивото развитие на морската околна среда и морските политики.

- Конференция "Към близки до нулевото потребление сгради. Норвежкият опит и предизвикателствата в България", организирана съвместно с Министерството на енергетиката (20 - 22 юни).

- Изложба "Скритите тайни на Черно море" - зала "Ал. Г. Коджакафалията" - май, юни и юли; е съобразен с Председателство на България на Съвета на Европейския съюз, поставя акцент върху морските археологически проучвания в българските води на Черно море, потънали селища и кораби.

- Общинското предприятие "Морски знаци" ще изработва част от сувенирите на чуждестранните делегации. Те вече се изработват от служителите в предприятието - социално уязвими наши съграждани.

 

СВЕТОВНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В БУРГАС

 

Най-добрите деца математици в света ще се срещнат в Бургас за участие в Световното математическо състезание Бургас-България 2018 (BIMC 2018), от 1 до 6 юли, с участници от 45 държави, над 300 участници.

 

Изложба фотоси и гравюри от "Света Гора" - зала "Ал. Г. Коджакафалията" - август, септември и октомври; Изложбата представя колекция от най-значимите фото и графични материали, които от столетия събира и реставрира Светогорската Фототека на манастира Симмонопетра.

 

Изложба  "Рикардо Тоскани" - експозиция, посветена на Празника на град Бургас - Никулден - КЦ "Морско казино" - декември;

 

- Община Бургас ще продължи дофинансирането на културните институции в града, както и организацията на събитията от местния и националния културен календар. Община Бургас ще продължи да финансира програмите за талантливите бургаски деца, пътуванията на културни формации зад граница, както и подпомагането на културни проекти от независими организации и артисти. Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация